بچه گونه - شعر کودکانه لبان خشک دختر

شعر کودکانه لبان خشک دختر
شعر,کودکانه,لبان,خشک,دختر,