بچه گونه - شعر کودکانه پرستو دیدم و پر یادم آمد

شعر کودکانه پرستو دیدم و پر یادم آمد
شعر,کودکانه,پرستو,دیدم,و,پر,یادم,