بچه گونه - فلش كارت و -ُ استثنایی

فلش كارت و -ُ استثنایی
فلش,كارت,و,ُ,استثنایی,