بچه گونه - شعر آموزشی الفبا آشنایی با شکل صدای د

شعر آموزشی الفبا آشنایی با شکل صدای د
شعر,آموزشی,الفبا,آشنایی,شکل,صدای,د,